Czech Danish Dutch English Finnish French German Italian Polish Russian Spanish

20 let chovu ČSV z Molu Es. (20 years of breeding CSW z Molu Es.)

 

Asta z Tondova 1987Amálka od Buližníku (vnučka Asty z Tondova) a syn Lukáš 1994 z Molu Es 1998: Freeking, Fatima, Go - Go, Grey Wolf a God BoyCh.skupina z Molu Es MVP Litoměřice 2 000 - Go-Go, Fatima, Grey Wolf a Honey wolfArimminum Upstream a narození 11 štěňat vrhu U z Molu Es 2005

 

Retrospective Glance

The year 2009 is just around the corner and, in that year, we are going to celebrate the 20 -year anniversary of the birth of the first litter of Czechoslovakian Wolfdogs z Molu Es (former z Molu Cs) breeding station.

Our dogs – Czechoslovakian Wolfdogs – have influenced the quality of dogs throughout Europe for a great many years and have appeared in pedigrees of a great deal of the population of this breed. 
It was also true in last year's autumn 2008 and winter. Puppies of Unkas z Molu Es were born at z Blatnických vinic kennel, litter of Unkas z Molu Es and Jaw z Molu Es was born at the Kanýčo kennel. Uny Tossa z Molu Es gave birth to puppies at Kuklík kennel. In France – Sun Gifu kennel reared puppies of Utah z Molu Es and, at the same kennel, puppies of Velaskes z Molu Es were born. They also expect Velaskes' puppies in French kennel such as de la Louve Blanche and in the Finnish kennel WolfSirius!

Italian kennel Passo del Lupo also reared a nice litter of Will PDL z Molu Es. Merry Bell z Molu Es whelped her litter at Polish kennel z Peronówki in which Jolly z Molu Es stayed as a dam for a number of years and this kennel truly has to thank Jolly for their success. 
Ko – Ko z Molu Es reared just one puppy od Úhoště kennel this autumn. Litter of Ohnivák z Molu Es were born at z Litavské kotliny kennel and puppies of Voice of Wolf z Molu Es are expected at Italian kennel Running Wolf.

It all happened only in autumn and winter 2008!

If we take a look into pedigrees of in particular those successful at conformation shows, they include Grey Wolf z Molu Es, a long-term breeding dog whose offspring have a distinctive type of head with short ears, good body format and, as a rule, good-quality hair inherited from his ancestor Agar Reolup.

I am well aware that the success of our dogs is not my success, but in particular the success of the owners who own, train, exhibit and breed etc. my dogs.

I really appreciate it very much and I have to thank god and chance for such wonderful owners! However, I do not appreciate only those successful.

Dog breeding is not only success and joy, but mainly daily care and long years spent with a dog or dogs by your side. I want to thank to all who take care of their/my dogs in illness and old age, thank to all who do not leave their/my dogs for not being successful in conformation shows or for a failure to meet the breeding conditions! Dog breeding must be and is about love. Without love, nothing can be done right.

To those who want to get a puppy, I do not guarantee beauty, good heath or wolf-like appearance…

Sometimes, when I browse through the Internet, I am amazed what breeders – mostly beginners – promise and guarantee… Maybe even immortality. They simply stick to the saying “promise is no harm” :o)

I am not almighty and there is nothing for sure and fully under our control in breeding. However, I suppose that every responsible breeder wants to have the best puppies!

I can only relay on my experience, intuition, common sense and wish that my dogs are really good, healthy and versatile and, most importantly, that their owners are happy with them for many years.

Reality sometimes exceeds expectations and, at other times, the wishes remain unfulfilled and there is a little disappointment. So it goes in common life and joy and success take turns with sadness and failure.

In my life, I have come across many Czechoslovakian Wolfdogs and I am clear in my mind about many things. Dogs can never really disappoint me whatever they are like!

Only people can disappoint you – stupid, insensitive or envious people, big mouths and clever dicks for whose first 100 puppies we wait in vain. It is easy to criticise before ascending a mountain, it is easy to promise.

Let me, one more time, thank to all wonderful people with “my dogs” by their side. I am not going to name anybody since I would surely forget to mention somebody which I would like to avoid.

Thank you for your interest, patience and love you give to them and thank you for your confidence you express in me!

Ing. Monika Soukupová 2009

 

 

Ohlédnutí

Rok 2009 zaklepal na dveře a my si v tomto roce připomínáme 20ti leté výročí, kdy se v chovatelské stanici z Molu Es (dříve z Molu Cs) narodil první vrh československých vlčáků.

Naši psi – ČSV - ovlivňují kvalitu psů po celé Evropě již notnou řádku let a objevují se v rodokmenech velké části populace tohoto plemene. 
V roce 2008 na podzim a v zimě, tomu nebylo jinak:
Štěňata po Unkas z Molu Es se narodila v ch.st. z Blatnických vinic, vrh po Unkas z Molu Es a Jaw z Molu Es se narodil v ch. st. Kanýčo. Uny Tosse z Molu Es se narodila štěňata v ch. st. Kuklík. Ve Francii - Sun Gifu kennel odchoval štěňata po Utah z Molu Es a v téže ch. st. se narodila štěňata i po Velaskes z Molu Es. Po Velaskesovi očekávají štěňata i ve francouzské stanici jako je de la Louve Blanche a ve finské stanici WolfSirius!
Krásný vrh po Will PDL z Molu Es odchovala italská stanice Passo del Lupo. Merry Bell z Molu Es se narodil vrh v polské stanici z Peronówki, kde řadu let působila jako chovná fena Jolly z Molu Es a tato stanice, bez nadsázky, vděčí Jolly za svůj úspěch. Jen jedno štěně odchovala letos na podzim Ko – Ko z Molu Es v ch. st. od Úhoště. Po Ohnivákovi z Molu Es odchovala štěňata ch. st. z Litavské kotliny a po Voice of Wolf z Molu Es by měl první vrh světlo světa spatřit v italské stanici Running Wolf. To byl konec roku 2008.

Podíváme – li se do rodokmenů především výstavně úspěšných jedinců, nechybí v nich Grey Wolf z Molu Es. Mnoho let využívaný plemeník, jehož potomci nesou výrazný typ hlavy s krátkým uchem, tělo s dobrým formátem a zpravidla i dobrou kvalitu srsti po praotci Agar Reolup.

Moc dobře si uvědomuji, že úspěch našich psů nenáleží mně, ale především majitelům, kteří mé psy vlastní, cvičí je, vystavují a chovají ...…..Patří jim můj velký dík a děkuji bohu a náhodě za tak skvělé majitele! Můj velký dík nepatří ale jen těm úspěšným. 

Chov psů není jen úspěch a radost, ale především každodenní starost a dlouhá léta strávená se psem – psy po boku. Děkuji všem, kteří se starají o své - mé psy v nemoci a ve stáří, děkuji všem, kdo své - mé psy neopouští pro nevyhranou výstavu či nesplnění podmínek chovnosti! Chov psů je a musí být o lásce. Bez té totiž nelze nic dělat opravdově.

Zájemcům o štěně neslibuji krásu ani zdraví či vlčí vzhled …
Občas při brouzdání internetem zůstávám v úžasu, co vše jsou ochotni chovatelé, především začínající, slíbit a zaručit. Snad i nesmrtelnost. Holt drží se hesla  „slibem nezarmoutíš“ :0)

Nejsem bůh a v chovatelství nejsou věci dané a ne zcela v našich rukou. Snad každý zodpovědný chovatel chce, aby jeho štěňata byla ta nejlepší! 
Mohu se však řídit jen svou zkušeností, intuicí, zdravým selským rozumem a přáním, aby mí psi byli opravdu dobří, zdraví a všestranní a majitelé s nimi byli dlouhá léta především šťastni.

Někdy realita předčí očekávání, někdy přání zůstanou jen přáními a malým zklamáním. Tak jak to chodí i v obyčejném životě a radost a úspěch střídá smutek a neúspěch.

Mým životem prošlo opravdu hodně československých vlčáků a v mnoha věcech mám jasno. Psi mě však nemohu nikdy doopravdy zklamat ať jsou jacíkoliv! 
Zklamat Vás mohou jen lidé - hloupí, necitliví či závistiví, mluvkové a vševědové na jejichž první odchovanou 100. štěňat však marně čekáme. Je snadné být kritikem před výstupem na horu, je snadné slibovat.

A tak ještě jednou dík všem skvělým lidem s „mými“ psy po boku. Nebudu nikoho jmenovat, neb bych určitě na někoho zapomněla a to bych velmi nerada. 
Díky za zájem, trpělivost a lásku, kterou jim dáváte a děkuji za důvěru, kterou mi vyjadřujete!

Ing. Monika Soukupová 2009

 Tvorba stranek pro chovatele

Copyright © Monika Soukupová "z Molu Es" All Rights Reserved. Design by moonbarks.